Jesteśmy Grantobiorcą grantu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach schematu 1 – Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług
dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.


Przedmiotem projektu jest dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie nowych, innowacyjnych i dotąd nie świadczonych usług w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie narzędzi do komputerowej symulacji i optymalizacji konstrukcji maszyn i urządzeń.


Wartość całkowita projektu brutto: 38 745,00 PLN,

Koszty kwalifikowane: 31 500,00 PLN

Wartość dofinansowania: 29 925,00 PLN (95%)